خدمات روانپزشکی:

خدمات روانپزشکی ماهیانه در دو نوبت به مددجویان روزانه و مراقبت در منزل ارائه می شود.

خدمات پزشکی:

ماهیانه در یک نوبت به تمامی مددجویان روزانه و خانواده ی آنها و مددجویان مراقبت در منزل با مراجعه به منزل و یا به صورت سرپایی ارائه می گردد

خدمات روانشناسی:

1 – برگزاری جلسات روانشناختی به صورت فردی و خانوادگی

2 – برگزاری جلسات آموزش خانواده (دو نوبت در ماه)

3 –  برگزاری جلسات TC (سه روز در هفته)

4 – اجرای تست های روانشناختی SCL90 ،MMPI

5 – اجرای طرح LSE (آموزش مهارتهای زندگی)